પ્રવૃત્તિ /પ્રોજેક્ટ્પાઠ્યપુસ્તકમા પાઠના અન્તે આવતી પ્રવ્રુતિ કે આપણે કરવાના પ્રોજેક્ટ્ને લગતી માહીતી અહીથી આપ મેળવી શકશો..આશા છે કે આપને જરુર ગમશે.
 ધોરણ-૬
ધોરણ-૭
·       पाठ-१०.अन्दाज अपना अपना- 
·       ગુજરાતી-માલમ મોટા હલેસા તુ માર- લોકગીત સન્ગ્રહ અન્ક બનાવો લોકગીત સન્ગ્રહ
ધોરણ-